School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Als de leerprestaties te wensen over laten, kunnen leerlingen verplicht of vrijwillig verwezen 200120101572worden naar extra hulp. Ook kan de docent (in samenspraak met de teamleider) leerlingen voor een nader te bepalen periode verplichten (een) ondersteuningsles(sen) of Daltonuren te volgen 

Soms zijn er momenten in de schooIloopbaan die een specifieke begeleiding vragen, bijvoorbeeld wanneer na de onderbouw een sector of profiel moet worden gekozen. Op SG Nelson Mandela wordt een basispakket van begeleiding en zorg aangeboden. Onze school biedt verschillende vormen van ondersteuning. De begeleiding is vooral pedagogisch-didactisch van aard. De zorg heeft veeleer een orthopedagogisch en/of psychologisch karakter en betreft bijvoorbeeld dyslexie en faalangst.