School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

De remediale zorg is bestemd voor die leerlingen die een leerprobleem hebben dat meerdere Zorg2vakken raakt. Deze specifi eke zorg geldt voor lees- en/of spellingproblemen (o.a. dyslexie), begrijpend lezen en reken- en/of wiskundeproblemen. Alle leerlingen in klas 1 worden aan het begin van het schooljaar uitgebreid onderzocht op leesvaardigheid, spelling en op rekenhiaten.
De leerlingen die hierop uitvallen, krijgen een zeven weken durend programma waarin hard gewerkt wordt om achterstanden weg te werken. Na deze zeven weken volgt er een nieuw onderzoek. Zij die ook dan nog onder de norm scoren, komen in aanmerking voor een intensieve remediale zorg. Dat betekent gerichte remedial teaching in een kleine groep voor een periode van drie maanden.
SG Nelson Mandela geeft remediale zorg op het gebied van de spelling (drie verschillende groepen gebaseerd op drie verschillende soorten problemen), op het gebied van de leesvaardigheid (tempo verhogen of nauwkeuriger leren lezen), voor begrijpend lezen en bij rekenen/ wiskundeproblemen.
Voor leerlingen in de hogere leerjaren bestaat de mogelijkheid voor een dyslexieonderzoek dat een dyslexiespecialist afneemt. De aanvraag daarvan loopt via de mentor.