School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

De school kent naast docentenvergaderingen, waar vooral leervorderingen van leerlingen worden besproken, ook leerlingbesprekingen. Hier wordt een leerling besproken die opvalt door een plotseling veranderde leerprestatie of een sociaal- emotionele of gedragsmatige problematiek. Omdat de mentor voor alle voorkomende problemen van pedagogisch-didactische en psychosociale aard als eerste aanspreekbaar is voor leerlingen en ouders/verzorgers en een signalerende functie heeft, kan deze als eerste een leerlingbespreking initiëren.
Daarnaast kan een leerling ook worden besproken op initiatief van de teamleider of de zorgcoördinator. Een leerlingbespreking kan alleen dan plaatsvinden als zowel mentor als teamleider van de leerling en de zorgcoördinator aanwezig zijn. In sommige gevallen zal het gewenst zijn om ook nog andere docenten erbij te betrekken.
Verder is er een zorgteam, bestaande uit de zorgcoördinator, een vaste teamleider, de counselors en de schoolmaatschappelijk werkster. Dit zorgteam dient als adviesteam naar de leerlingbespreking. Zo nodig wordt een ambulant begeleider van een REC (Regionaal Expertise Centrum) uitgenodigd (i.v.m. met zgn. ‘rugzak’-leerlingen).
Tenslotte is er een zorgbreedte-overleg. Hierin zitten de schoolarts van de GGD, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een leerplichtambtenaar, een vaste teamleider. Binnen dit overleg worden leerlingen gevolgd die onder de zorg van een van de genoemde partijen valt en/of waarover de school zich zorgen maakt.
Ouders worden hierover geïnformeerd.