Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Begeleiding en zorg

Soms wordt het leerproces verstoord door verschillende factoren. We zetten dan alles op alles om onze leerlingen te helpen. Alle medewerkers, van conciërge, onderwijsassistent tot vakdocenten, mentor en teamleider, zijn dagelijks nauw betrokken bij onze leerlingen en merken het snel als een leerling hulp of extra aandacht nodig heeft. Dan wordt de hulp van het zorgteam ingeroepen. Deze hulp kan bestaan uit cognitieve of sociaal-emotionele ondersteuning. 

Zorgaanbod

Op cognitief gebied: extra hulp van de vakdocenten en remedial teaching voor dyslexie, dyscalculie, taal en rekenen. 

Op sociaal-emotioneel gebied: hulp van een schoolmaatschappelijk werkende, faalangstreductietraining in alle leerjaren en begeleiding bij plannen en organiseren.

Mentor/loopbaancoach

Elke klas heeft een mentor/loopbaancoach. Dit is een leraar die aan die klas lesgeeft, die de leerlingen begeleidt en die fungeert als contactpersoon tussen ouders, leerlingen en de school.
De mentor is het eerste aanspreekpunt en is
goed bereikbaar per mail en/of per telefoon.

Decanaat

De decaan begeleidt de pakketkeuze en de studiekeuze en geeft de leerlingen ook informatie over beroepsopleidingen. In de 2e, 3e en 4e klassen mavo wordt keuzebegeleiding gegeven. Bovendien zijn er speciale voorlichtingsavonden over beroeps-/studiekeuze. Leerlingen en/of ouders kunnen zelf een afspraak maken met de decaan. De decaan is: mw. Hage.

We werken voor LOB met de website www.nelsonmandela.dedecaan.net.


Vertrouwensdocenten en externe vertrouwenspersonen

SG Nelson Mandela heeft een vertrouwenpersoon voor de begeleiding en afhandeling van ongewenste intimiteiten en discriminatie. Mevrouw E. Dijkstra (dkt@psg.nl).

Op grond van de klachtenregeling kent de PSG twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van de Stichting Purmerendse ScholenGroep. De externe vertrouwenspersonen kunnen uitsluitend benaderd worden voor klachten die, naar het oordeel van de klager, niet op de school behandeld kunnen worden. Bovendien moet er sprake zijn van ernstige zaken, die men niet op een andere manier kan of wil oplossen. Daarbij zou het vooral kunnen gaan om klachten die mogelijk de persoonlijke levenssfeer aantasten, bijvoorbeeld klachten over ongewenst en/of seksueel getint gedrag, pesten, of agressie.

De vertrouwenspersoon kan iemand die een klacht heeft begeleiden, d.w.z. zij kan adviseren over het al dan niet indienen van een klacht of helpt bij het op schrift stellen van een klacht. Om de privacy van de externe vertrouwenspersonen te beschermen, worden hun adressen en telefoonnummers hier niet bekendgemaakt. De adresgegeven zijn bekend bij de schooldirecteuren, de vertrouwensdocenten op de scholen en de contactpersoon op het Centraal Bureau van de PSG.


Extra ondersteuning

Als de leerprestaties te wensen over laten, kunnen leerlingen verplicht of vrijwillig verwezen worden naar extra hulp. Ook kan de docent (in samenspraak met de teamleider) leerlingen voor een nader te bepalen periode verplichten (een) ondersteuningsles(sen) of Daltonuren te volgen

Soms zijn er momenten in de schoolloopbaan die een specifieke begeleiding vragen, bijvoorbeeld wanneer na de onderbouw een sector of profiel moet worden gekozen. Op SG Nelson Mandela wordt een basispakket van begeleiding en zorg aangeboden. Onze school biedt verschillende vormen van ondersteuning. De begeleiding is vooral pedagogisch-didactisch van aard. De zorg heeft veeleer een orthopedagogisch en/of psychologisch karakter en betreft bijvoorbeeld dyslexie en faalangst.

Remediale zorg

De remediale zorg is bestemd voor die leerlingen die een leerprobleem hebben dat meerdere vakken raakt. Deze specifieke zorg geldt voor lees- en/of spellingproblemen (o.a. dyslexie), begrijpend lezen en reken- en/of wiskundeproblemen. Alle leerlingen in klas 1 worden aan het begin van het schooljaar uitgebreid onderzocht op leesvaardigheid, spelling en op rekenhiaten.

De leerlingen die hierop uitvallen, krijgen een zeven weken durend programma waarin hard gewerkt wordt om achterstanden weg te werken. Na deze zeven weken volgt er een nieuw onderzoek. Zij die ook dan nog onder de norm scoren, komen in aanmerking voor een intensieve remediale zorg. Dat betekent gerichte remedial teaching in een kleine groep voor een periode van drie maanden.

SG Nelson Mandela geeft remediale zorg op het gebied van de spelling (drie verschillende groepen gebaseerd op drie verschillende soorten problemen), op het gebied van de leesvaardigheid (tempo verhogen of nauwkeuriger leren lezen), voor begrijpend lezen en bij rekenen/ wiskundeproblemen.

Voor leerlingen in de hogere leerjaren bestaat de mogelijkheid voor een dyslexieonderzoek dat een dyslexiespecialist afneemt. De aanvraag daarvan loopt via de mentor.

Zorgoverleg

De school kent naast docentenvergaderingen, waar vooral leervorderingen van leerlingen worden besproken, ook leerlingbesprekingen. Hier wordt een leerling besproken die opvalt door een plotseling veranderde leerprestatie of een sociaal- emotionele of gedragsmatige problematiek. Omdat de mentor voor alle voorkomende problemen van pedagogisch-didactische en psychosociale aard als eerste aanspreekbaar is voor leerlingen en ouders/verzorgers en een signalerende functie heeft, kan deze als eerste een leerlingbespreking initiëren.

Daarnaast kan een leerling ook worden besproken op initiatief van de teamleider of de zorgcoördinator. Een leerlingbespreking kan alleen dan plaatsvinden als zowel mentor als teamleider van de leerling en de zorgcoördinator aanwezig zijn. In sommige gevallen zal het gewenst zijn om ook nog andere docenten erbij te betrekken.

Verder is er een zorgteam, bestaande uit de zorgcoördinator, een vaste teamleider, de counselors en de schoolmaatschappelijk werkster. Dit zorgteam dient als adviesteam naar de leerlingbespreking. Zo nodig wordt een ambulant begeleider van een REC (Regionaal Expertise Centrum) uitgenodigd (i.v.m. met zgn. ‘rugzak’-leerlingen).

Ten slotte is er een zorgbreedte-overleg. Hierin zitten de schoolarts van de GGD, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een leerplichtambtenaar en een vaste teamleider. Binnen dit overleg worden leerlingen gevolgd die onder de zorg van een van de genoemde partijen valt en/of waarover de school zich zorgen maakt.

Ouders worden hierover geïnformeerd.