Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Begeleiding en zorg

Zorg op maat

Soms wordt het leerproces verstoord door verschillende factoren. We zetten dan alles op alles om onze leerlingen te helpen. Alle medewerkers, van conciërge, onderwijsassistent tot vakdocenten, mentor en teamleider, zijn dagelijks nauw betrokken bij onze leerlingen en merken het snel als een leerling hulp of extra aandacht nodig heeft. Dan wordt de hulp van het zorgteam ingeroepen. Deze hulp kan bestaan uit cognitieve of sociaal-emotionele ondersteuning. Hoe onze zorg op maat eruit ziet, staat beschreven in ons ondersteuningsprofiel.

Zorgaanbod

Op cognitief gebied: extra hulp van de vakdocenten en remedial teaching voor dyslexie, dyscalculie, taal en rekenen. 

Op sociaal-emotioneel gebied: hulp van een schoolmaatschappelijk werkende, faalangstreductietraining in alle leerjaren en begeleiding bij plannen en organiseren.

Mentor/loopbaancoach

Elke klas heeft een mentor/loopbaancoach. Dit is een leraar die aan die klas lesgeeft, die de leerlingen begeleidt en die fungeert als contactpersoon tussen ouders, leerlingen en de school.
De mentor is het eerste aanspreekpunt en is
goed bereikbaar per mail en/of per telefoon.

Decanaat

De decaan begeleidt de pakketkeuze en de studiekeuze en geeft de leerlingen ook informatie over beroepsopleidingen. In alle jaarlagen wordt keuzebegeleiding gegeven. Bovendien zijn er speciale voorlichtingsavonden over beroeps-/studiekeuze. Leerlingen en/of ouders kunnen zelf een afspraak maken met de decaan. De decaan is: mw. Hage. (hge@psg.nl).

We werken voor LOB met de website https://vmbo.qompas.nl

 

Hieronder een aantal belangrijke documenten voor de vakkenkeuze

Anti-pestprotocol

De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

Pesten is niet toelaatbaar en wordt niet geaccepteerd. We hebben respect voor onszelf en de ander.Pesten is menselijk gedrag dat op alle leeftijden en op alle plaatsen kan voorkomen. In dit anti-pestprotocol proberen wij duidelijk te maken hoe wij op onze school over pesten door leerlingen denken en wat wij doen om pesten te voorkomen en hoe we in geval van pesten handelen. Voor meer info zie ons anti-pestprotocol.

Vertrouwensdocenten en externe vertrouwenspersonen

SG Nelson Mandela heeft een vertrouwenspersoon voor de begeleiding en afhandeling van ongewenste intimiteiten en discriminatie. Dit is mevrouw E. Dijkstra (dkt@psg.nl). Echter, onze vertrouwenspersoon doet meer! Ze is daadwerkelijk een luisterend oor en veilige haven voor iedere leerling voor ieder probleem groot of klein. 

Op grond van de klachtenregeling kent de PSG twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van de Stichting Purmerendse ScholenGroep. De externe vertrouwenspersonen kunnen uitsluitend benaderd worden voor klachten die, naar het oordeel van de klager, niet op de school behandeld kunnen worden. Voor meer informatie klik hier.

Extra ondersteuning

Omdat we een Dalton-school zijn, is goede begeleiding een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Daarnaast bieden we extra hulp als je bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie hebt. Maar er is ook een training om te helpen als je faalangst hebt, of moeite hebt met plannen en organiseren. Daarnaast krijg je een eigen mentor, die ook je loopbaancoach is én contact met je ouders onderhoudt. En omdat we een kleine school zijn, is er altijd iemand die je kent bij wie je terecht kunt. 

De mentor heeft een signalerende functie indien er zorgen zijn om het welbevinden c.q. gedrag van zijn leerlingen. Begeleiding vindt plaats op docentniveau (cijfermatig), mentorniveau (welbevinden en gedrag), en zorgteam (cognitief, leerwegniveau, welbevinden, stoornissen en gedrag).

Alle hulp en ondersteuning wordt op een gestructureerde en gedegen manier geboden vanuit ons zorg- en ondersteuningsteam. Dit team wordt aangestuurd door een zorgcoördinator (universitair pedagoog). Het team bestaat uit ervaren remedial teaching coaches, een dyslexiecoach, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werkende, sociaal-pedagogische coaches, ervaren coaches die de leerlingen begeleiden op het gebied van plannen&organiseren, omgaan met faalangst, etc. Indien externe hulpverlening noodzakelijk is, helpen en begeleiden, indien nodig, de zorgcoördinator en/of de schoolmaatschappelijk werkende de ouders.